องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาโครงการ “PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม”มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 12 กันยายน 2559 โครงการ PURE LOVE จัดสัมมนา PURE LOVE รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จ.มหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความกตัญญูและความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ในเยาวชน ส่งเสริมคุณค่าครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง โดยเตรียมคนหนุ่มสาวให้รักษาความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงาน เพื่อลดปัญหาท้องในวัยเรียนและยาเสพติดของเยาวชนในปัจจุบัน สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเยาวชนรุ่นใหม่ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาเยาวชนตามแนวทางโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีข้าราชการ ครู อาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน

ผู้เข้าร่วมจำนวน 2700 คนจากสถาศึกษาในต่างๆ จาก 16 สถาบัน ในจังหวัดมหาสารคาม
 

กิจกรรมสันทนาการ

   
นายวรกต ทุนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) พิธีกรหลักสัมมนาโครงการ“Pure Love รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
 

พลเอก เทอดศักดิ์  มารมย์  ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นำกล่าวอาศิรวาทและกล่าวต้อนรับ

รศ.สมชาย  วงศ์เกษม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ

นายชัยสิทธิ์  ไชยโคตร  รองผอ.สพป. มหาสารคามเขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิกาจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน

 
นายวิรุจ  วิชัยบุญ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเปิด
 
นายกมล  ธนะนพวรรณ ประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) กล่าวนำ เรื่อง “วิสัยทัศน์เยาวชนคนหนุ่มสาวในการฟื้นฟูคุณค่าสถาบันครอบครัวไทย”

 
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

 

นายจักริน  เอี่ยมสำอางค์  ผู้อำนวยการโครงการ “Pure Love”
บรรยายเรื่อง “คุณค่าของความรัก ชีวิต และสถาบันครอบครัว”

 

ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมกันร้องเพลง“พรุ่งนี้ต้องดีกว่า”

 
พิธีคำมั่นสัญญาบริสุทธิ์

 

นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย)
กล่าวสรุปและกล่าวปิด
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา