องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำ : โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี

 

วันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดการสัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” ในหัวข้อ “ผู้นำและเจ้าของที่แท้จริงในการพัฒนาครอบครัวและชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ” กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกีรยติกล่าวเปิด โดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล กาปาถกถาพิเศษโดย Dr. Chung Sik Yong ประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การบรรยาย หลักการดำเนินชีวิตครอบครัวรับพรต้นแบบ โดย อาจารย์วรากร สำอางค์ วิทยากรประจำสหพันธ์ครอบครัวฯ การบรรยายกิจกรรมชอนโบเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายของสหพันธ์ครอบครัวฯ มีความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์และหลักคำสอนของท่านผู้ก่อตั้งสหพันธ์ครอบครัวฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสันติสุข ความมั่นคง และความสามัคคีทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก โดยมีผู้นำหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และผู้ประสานงานสหพันธ์ครอบครัวฯ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจำนวน 150 คน

 

สัมมนาหลักสูตรพัฒนาผู้นำ : โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา