องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2558

ในวันที่ 26กันยายน 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าวได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณห้องประชุมใหญ่ชั้น 9สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นพิธีกรดำเนินการหลักในช่วงพิธีเปิด ให้การกล่าวต้อนรับโดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายสุทิน วิกัยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตลาดพร้าว การกล่าวอำนวยพรให้แก่ครอบครัวผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้แทนศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ เพื่อเป็นสิริมงคลกล่าวแสดงความยินดีโดยผู้แทนครอบครัวรับพรต้นแบบเขตลาดพร้าวโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน ในช่วงท้ายเป็นพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ “ครอบครัวรับพรต้นแบบ”
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว อันเป็นการเสริมสร้างสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของสำนักงานเขตลาดพร้าวและขอขอบคุณครอบครัว Mr. Gustavo & Mrs. Pratuang ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานในครั้งนี้

   
   
   
   
 

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา