องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
สหพันธ์สันติภาพสากลร่วมกับสหพันธ์ครอบครัวฯจัดงานรำลึก และเสวนาเนื่องในวันครอบครัวสากล 2554

เนื่องในวันครอบครัวสากลในวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปีซึ่งกำหนดโดยองค์กรสหประชาชาติ และยังเป็นการรณรงค์และรำลึกพร้อมกันในทุกประเทศ สมาชิกองค์การสหประชาชาติในทั่วโลกที่เป็นสมาชิก UN

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในห้องประชุมใหญ่ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ซึ่งประกอบด้วย ทูตสันติภาพ ผู้นำองค์กรพัฒนา เอกชน ผู้นำชุมชน ครอบครัว ผู้นำเยาวชน และนักศึกษา ซึ่งหัวข้อของการรณรงค์ของ UN และหัวข้อในการเสวนาในปีนี้ คือ “การเผชิญหน้ากับความยากจน และสังคมแตกแยก” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความสำคัญของครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่ความสุข ความเจริญ ความมั่นคง และสันติภาพในสังคมไทย

การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และศูนย์วิจัยพัฒนาครอบครัวไทย ซึ่งวงการเสวนาครั้งนี้ได้ก่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง กำลังใจ และคำแนะนำสำหรับหนทางในการบูรณาการความร่วมมือในการนำสันติภาพมาสู่สังคมโดยผ่านครอบครัว เด็กและเยาวชน ทั้งด้านองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และสถานศึกษา เป็นต้น

 เริ่มต้นโปรแกรมด้วยบทเพลงพิเศษเพื่อครอบครัวจากชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย หลังจากนั้น นายภาษิต ศิริมาลัย รองประธานสหพันธ์ครอบครัว เพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) กล่าวต้อนรับและอ่านสาส์นจาก นาย บัน คี-มุน เลขาธิการสหประชาชาติเนื่องวันครอบครัวสากลปี 2011 หลังจากนั้น พลเอก เทอดศักด์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล-ประเทศไทย ให้การกล่าวเปิด

    ช่วงสำคัญสำหรับกิจกรรมวันครอบครัวสากลในปีนี้ คือ การเสวนาเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว เด็ก และเยาวชน ผู้ดำเนินรายการคือ นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภาแห่งรัฐสภาประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยกระบวนการสันติวิธี วิทยากรประกอบด้วย นพ.เล็ก ทวีเต็มสุข เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล-ประเทศไทย นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติ เพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว และ ศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย

    นพ. เล็ก ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยาว่าเป็นกุญแจสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยและสันติภาพในครอบครัว สังคม และประเทศ นอกจากนี้ นพ.เล็กยังได้กล่าวถึงความสำคัญของความบริสุทธิ์ก่อนการแต่งงานและความซื่อตรงในการครองรักในชีวิตสมรส และมาตรฐาน ของคุณค่าของเพศสัมพันธ์ที่จะต้องมาพร้อมกับความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ

    นพ.สุริยเดว อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง “ต้นทุนชีวิต” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะต้องพัฒนาขึ้นในเด็กและเยาวชนเพื่อที่พวกเขาจะมีภูมิต้านทาน และความ สามารถในการเป็นผู้ที่มีคุณลักษณ์ที่เหมะสม มีความประพฤติที่ดี และสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง โดยครอบครัวเป็นเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด สำหรับ เด็กในการพัฒนาต้นทุนชีวิตและเพื่อไปสู่สร้างครอบครัวที่สามารถเพิ่มต้นทุนทางสังคมขึ้นได้ นพ.สุริยเดว ได้เน้นย้ำว่าเฉพาะผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายใน ประเทศ (GDP) ลำพัง ไม่สามารถวัดความสุขและความอยู่ดีกินดีของประชาชนและประเทศชาติได้ จำเป็นต้องทำให้ต้นทุนชีวิตเกิดขึ้นแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วย นพ.สุริยเดวยังได้อธิบายถึงการทำงานของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวในการทำงานร่วมกับองค์กรของรัฐ องค์กรพัฒนา เอกชน สถานศึกษา องค์กรชุมชน และภาคประชาชนในการสร้างนโยบายและความเข้าใจในการส่งเสริมให้เกิดต้นทุนชีวิตแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว และสังคมไทย

    รศ.ดร.จิตตินันท์ได้บรรยาย แนวคิด 15 ข้อ ในการส่งเสริมครอบครัวที่เข้มแข็งและชีวิตที่มีความสุข อ.จิตตินันท์เน้นย้ำความสำคัญ คือต้องมีหนทาง ที่ถูกต้องที่สามารถนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงและความสุขในชีวิต ครอบครัว และสังคม ความยากจนหรือความร่ำรวยไม่ใช่ปัจจัยหลัก ที่จะกำหนดความสุขใน ชีวิตและคุณภาพของครอบครัว นอกจากนี้ยังยกตัวอย่างเยาวชนในสังคมที่มีประสบการณ์ครอบครัวแตกแยกและมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหา แต่พวกเขา ยังสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตและมีครอบครัวของตัวเองที่มีความสุขได้เมื่อพวกเขามีแนวความคิดและมีปณิธานในหนทางที่ถูกต้อง

    หลังจากนั้น ได้มีช่วงการถาม-ตอบ ซึ่งวิทยากรและผู้ร่วมเสวนาได้แบ่งปันคำแนะนำ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นที่หลากหลาย อันเป็นความหวังและ แรง บัน ดาลใจอย่างมากในการปรับปรุงพัฒนาชีวิตและเสริมสร้างสังคมแห่งสันติภาพ และในตอนท้าย ศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิ สหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทยเป็นผู้กล่าวปิดงาน และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา