เข้าพบ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ดร.รณชิต พุทธลา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางนวลจันทร์ พุทธลา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และนางอุดมพร โมเตกา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เขตภาคตะวันออก และคณะ  ได้เข้าพบนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตราด เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” โดยทางประธานมูลนิธิฯ ได้รายงานกิจกรรมและแนวทางการทำงานให้กับรองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ซึ่งรองผู้ว่าฯ พร้อมให้การสนับสนุนโครงการโดยการบูรณาการทำงานร่วมกัน และได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำงานด้านครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในสภาพสังคมปัจจุบันที่เกิดปัญหาต่างๆล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากสถาบันครอบครัว ดังนั้นการที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป