เข้าพบ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ดร.รณชิต พุทธลา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางนวลจันทร์ พุทธลา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และนางอุดมพร โมเตกา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เขตภาคตะวันออกและคณะ  ได้เข้าพบนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองซึ่งได้รับหมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด การปกครองท้องถิ่นจังหวัด ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดระยอง เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” โดยทางประธานมูลนิธิฯ ได้รายงานกิจกรรมและแนวทางการทำงานให้กับรองผู้ว่าฯ รับทราบ ซึ่งรองผู้ว่าฯ ได้กล่าวขอบคุณทางมูลนิธิที่จะนำโครงการที่ดีต่อประชาชนลงมาสู่พื้นที่และยินดีให้การสนับสนุน เพราะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญพื้นฐานต่อการพัฒนาในทุกด้านจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง จึงนำไปสู่การหารือแนวทางการทำงานร่วมกันกับทางมูลนิธิต่อไป