ดร.รณชิต พุทธลา และคุณนวลจันทร์ พุทธลา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทีมงาน จัดประชุมแนะนำโครงการ งานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ตำบลนาคู

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย ดร.รณชิต พุทธลา และคุณนวลจันทร์ พุทธลา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทีมงาน จัดประชุมแนะนำโครงการ งานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ร่วมกับหัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาคูพร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีทีมงานมูลนิธิฯ 8 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจ พร้อมให้การสนับสนันอย่างเต็มที่ในการขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่างๆ