โครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน

โครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์เยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพ สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) โดยการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” และ “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เนื่องจากสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความรุนแรง ขาดความเข้าใจกัน รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ เช่น ปัญหาความแตกแยก ขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง ปัญหาเศรษฐกิจ การเมืองการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทำให้ประชาชนในประเทศขาดความสามัคคี ปรองดอง และสันติสุขในจิตใจ อันส่งผลลบต่อดัชนีความสุขของคนทั้งประเทศ ดังแนวความคิดที่ว่า สถาบันครอบครัวว่าเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของสังคม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับชุมชน โดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” และโครงการ “งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่กว่า 40 จังหวัด มีคู่รัก คู่สมรส เข้าร่วมกิจกรรมแล้วจำนวนกว่า 100,000 ครอบครัว (ข้อมูล ณ 21 สิงหาคม 2563) ผลปรากฏว่า คู่รัก คู่สมรสส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของสถาบันครอบครัว มีพฤติกรรมที่เสริมสร้างความอบอุ่นเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และมีความรักในชุมชนของตนมากขึ้น จึงนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

1 2 3 4 6