เข้าพบ นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

[ช่วงบ่าย]วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ดร.รณชิต พุทธลา ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางนวลจันทร์ พุทธลา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และนางอุดมพร โมเตกา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เขตภาคตะวันออกและคณะ ได้เข้าพบนายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับหมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” โดยทางประธานมูลนิธิฯ ได้รายงานกิจกรรมและแนวทางการทำงานให้กับรองผู้ว่าฯ รับทราบ ซึ่งรองผู้ว่าฯ มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการของทางมูลนิธิฯ ในจังหวัด โดยมอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน เพราะท่านเห็นว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ต่อไป