การอบรมสัมมนา “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี และบทบาทสตรีเครือข่ายหัวใจแม่” จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  จัดการสัมมนาหัวข้อ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี และบทบาทสตรีเครือข่ายหัวใจแม่ (MOTHER’S HEART NETWORK) เพื่อสร้างชุมมชนต้นแบบแห่งสันติสุข” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสกายวิว จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวร่วมของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัวและชุมชน โดยใช้พื้นฐานของความรักและการเพิ่มพูนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเป็นแนวทางหลักในการสร้างสังคมแห่งสันติสุขและสันติภาพ ในงานกล่าวต้อนรับโดย นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสหพันธ์สตรีฯ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดย นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดบุรีรัมย์ ปาฐกถาพิเศษ เรื่องผู้นำครอบครัวและสตรีเพื่อการสร้างชุมชนต้นแบบแห่งสันติภาพ โดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ การบรรยายหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” และสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ครอบครัวล่มสลาย แนวทางการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ยั่งยืน โดยนายวรากร สำอางค์ วิทยากรมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 151 คน