จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนนาดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโพนนาดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.รณชิต พุทธลาและภรรยา เป็นประธานผู้ประกอบพิธี เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี