งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ ณ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 7 เมษายน 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ดร.รณชิต พุทธลาและภรรยา เป็นประธานผู้ประกอบพิธี นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอเขาวง กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 112 คน มาร่วมคู่ 18 คู่ มาร่วมเดี๋ยว 76 คน รวมจำนวนครอบครัว 94 ครอบครัว เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม