จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ แพนกน้อย อำเภอสังขะ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ แพนกน้อย อำเภอสังขะ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมคุณค่าของความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวและการแต่งงาน ซึ่งมีการจัดในรูปแบบแคมป์ปิ้ง ให้กับหัวหน้าหน่วยราชการของ 8 จังหวัดในภาคตะวันตก มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 ครอบครัว ปฏิญาณตนจะเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบ รักเดียวใจเดียว มีความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อสร้างสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป