จัดงานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 190 คน มาร่วมคู่ 65 คู่ ร่วมเดี่ยว 60 คน รวมจำนวนครอบครัว 125 ครอบครัว เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี