คณะกรรมการมูลนิธิ

นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล
ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความมามัคคีและวันติภาพโลก (ประเทศไทย)

นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล
รองประธานกรรมการ

นายภาษิต ศิริมาลัย
รองประธานกรรมการ

นายกมล  ธนะนพวรรณ
กรรมการและเลขาธิการ

นางสังคม  เนตรโสภา
กรรมการและรองเลขาธิการ

นางวัชรินทร์  แก้วลามสัก
กรรมการและเหรัญญิก

นางวิภา  ทวีเติมสกุล
กรรมการ

นายอรรณพ ตั้งคณากุล
กรรมการ

นายเอกพงษ์ อรัญศรี
กรรมการ

นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด
กรรมการ

นายปรภาส รัตนชาคร
กรรมการ

นายสุทิน ศรีบุญแปลง
กรรมการ

นายประหยัด โลแพทย์
กรรมการ