มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย ดร.รณชิต พุทธลา คุณนวลจันทร์ พุทธลา ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะ มอบหน้ากากอนามัย และให้กำลังใจ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่โครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน" เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว นำไปซึ่งความมั่นคงและผาสุขของชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์, เทศบาลตำบลดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ผอ.รพสต.,กำนัน,ผญบ. และอสม. จากแต่ละพื้นที่