งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ ณ อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ โดยนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการมูลนิธิฯ นายภาษิต ศิริมาลัย รองประธานมูลนิธิฯ รวมถึงผู้แทนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน" ณ อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณค่าของความรัก ความสามัคคี และความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวและการแต่งงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 45 คน
ภาพบรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom online ไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ในหลายจังหวัดที่จัดกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย จ.ยะลา จ.ระนอง ,จ.สุรินทร์ ,จ.บุรีรัมย์ ,จ.มหาสารคาม ,จ.นครสวรรค์,และจ.อยุธยา ฯลฯ ในบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นของครอบครัว ปฏิญาณตนจะเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบ รักเดียวใจเดียว มีความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อสร้างสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป ในการจัดงานดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการในภาวะป้องกันการแพร่ระบาดโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย,เว้นระยะห่าง, เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว