มอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์  ณ โดมประชุม ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00-12.00 น. ดร.รณชิต และนางนวลจันทร์ พุทธลา ผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ ได้นำคณะเดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยและถุงมือยางเพื่อใช้ทางการแพทย์  ณ โดมประชุม ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับโดย นายบุญสถิตย์ จิตจักร กำนันตำบลเหล่าใหญ่ ท่านได้กล่าวขอบคุณที่ทางมูลนิธิฯ ได้มามอบหน้ากากอนามัยให้ ยินดีและดีใจที่นายอำเภอมา และต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการบรรยายวิสัยทัศน์ของสหพันธ์ครอบครัวฯ โดย ดร.รณชิต พุทธลา และนางนวลจันทร์ พุทธลา กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย และผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านได้ให้กำลังใจต่อการทำงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว แม้ในสถานการณ์วิกฤตเราเองก็มีการติดตามผลความคืบหน้าจากครอบครัวที่ได้เข้าร่วมงานรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยเจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่จัดการประชุมครอบครัวกลุ่มย่อยอย่างต่อเนื่อง และแจ้งข่าวสารการจัดประชุมออนไลน์ โดยขอให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของทุกท่านและครอบครัวของท่าน ภายหลังจากการประชุม นายพงษ์ศักดิ์ แสบงบาล นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าใหญ่ และประธาน อสม.กล่าวขอบคุณซึ่งเป็นการประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดี มีความอบอุ่น รู้สึกประทับใจ เหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน