งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

  1. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ ศาลาวัดหมู่ 1 ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายมนัสต์ ศิริสุข เป็นประธานผู้ประกอบพิธี นางสาวสุภา แสงสุริยะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน อ.เมืองมหาสารคาม กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 143 ครอบครัว (238 คน) เป็นบรรยากาศครอบครัวแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม