งานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพเพื่อสันติภาพ ณ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดกิจกรรมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ในโครงการครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายปรภาส รัตนชาคร นางกชกร รัตนชาคร ผู้อำนวยการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นประธานผู้ประกอบพิธี นางอรทัย ถมอินทร์ กำนันตำบลอ่างทอง กล่าวเปิดงาน นางสาวระวีวรรณ โตวารี ผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวแสดงความยินดี มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 61 คน มาเป็นคู่ 23 คู่ มาเดี่ยว 15 คน ทั้งที่มาเป็นคู่สามีภรรยาและเป็นตัวแทนครอบครัว เป็นบรรยากาศแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมได้รับแรงบันดาลใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างให้ครอบครัวของตนเองกลายเป็นครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งความรักและความสามัคคี โดยภายในงานยังคงรักษามาตราการการเว้นระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วม
การจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากเจ้าพนักงานจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่พร้อมให้การสนับสนุนในวิสัยทัศน์ การทำงานของมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในอนาคต