จัดสัมมนา “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” ณ ห้องประชุมการเคหะแห่งชาติร่มเกล้า 1 กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เล็งเห็นว่า ครอบครัว คือสถานที่บ่มเพาะและปลูกฝังความรักและสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์อย่างมีประสิทธิผลที่สุด การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นจึงเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญ ในการนำมาซึ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรม “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” เพื่อเปิดตัวโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคีฯ” ณ ห้องประชุมการเคหะแห่งชาติร่มเกล้า 1 จัดบรรยาย หัวข้อ “ครอบครัว คือ โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” โดย คุณภาษิต ศิริมาลัย รองประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ (ประเทศไทย) และ ผู้อำนวยการเขตภาคกลาง มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ (ประเทศไทย)
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำรูปแบบการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าความรัก ความอบอุ่นภายในครอบครัว จากพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นต้นแบบในการงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมภายใต้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยการนำเสนอของ หัวหน้าณัฐชสรณ์ ณัฐชสรณ์ ทองพระพักตร์ นำคณะของมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเข้าพบเพื่อนำเสนอและรายงานโครงการต่อผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทฤิ์ ฤทธิณรงค์ และได้มอบหมายให้นายยูซบ ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมขน 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
โดยครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากการเคหะแห่งชาติ อาทิ นางจารุวรรณ สุวรรณศรี ผู้อำนายการฝ่ายบริหารงานชุมชน 1
นายยงยศ ใจมั่น เคหะนครหลวงสาขาร่มเกล้า 1 นางสาวมณีพร เริงจิตภาดร เคหะนครหลวงสาขาร่มเกล้า 2
คุณ มารีญา ฤกษ์ดี คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ รวมถึงหัวหน้าชุมชนต่างๆ โดยการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน