สัมมนาพิเศษ หัวข้อ “ผู้นำที่แท้จริงในการพัฒนาชุมชนครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งสันติภาพ”

วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2564 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก ประเทศไทย จัดสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "ผู้นำที่แท้จริงในการพัฒนาชุมชนครอบครัวรับพรต้นแบบแห่งสันติภาพ" ณ ศูนย์อบรมมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมจาก ตำบลแซงบาดาล, ตำบลดินจี่, ตำบลห้วยแม็ก, ตำบลดงลิง, ตำบลนาเชือก อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และตำบลสันตรัตน์, ตำบลนาดูน, ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 70 คน ผู้เข้าร่วมมีความสุข ยินดีสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ และร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งในฐานะครอบครัวรับพรต้นแบบในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น