เข้าพบ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายประวิทย์ แจ้งสว่าง ผู้ประสานงานโครงการฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายวิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง ผู้ประสานงานโครงการฯ กรุงเทพมหานคร และนางศิริมา โฆษิตสัจกุล เลขานุการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  เข้าพบ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้นำเสนอกิจกรรมในโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ครอบครัวมีสุข ในยุคโควิด-19” ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ซึ่งจะมีการดำเนินการเสวนา การให้ความรู้ วิสัยทัศน์ และกำลังใจในการดำเนินชีวิตในยุคเวลาปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ที่เราจะร่วมกันต่อสู้ ผ่าฟันสถานการณ์นี้ไปร่วมกัน โดยทาง พมจ.ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาครอบครัวเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom online จำนวน 2 คน พร้อมประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว