ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2540 โดยพลเอก สายหยุด เกิดผล และนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
1. นพ.กระแส ชนะวงศ์                             ประธานคนแรก
2. ศ.เกียรติคุณ นพ. ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี    ประธานคนที่สอง
3. พลเอก ดร.เทอดศักดิ์ มารมย์                ประธานคนที่สาม
4. นายแพทย์ เล็ก ทวีเติมสกุล                   ประธานคนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นเครือข่ายของครอบครัวแบบอย่างนานาชาติที่ปฏิบัติความรักที่แท้จริง เพื่อสร้างโลกที่เป็นครอบครัวหนึ่งเดียวแห่งความสามัคคีและสันติภาพอันถาวรของมวลมนุษยชาติ

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
  2. สนับสนุนการศึกษาสำหรับครอบครัว เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
  3. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
  4. เสริมสร้างมาตรฐานศีลธรรม จริยธรรม ความสามัคคีและสันติสุขของคนในชาติ
  5. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน และสถานศึกษาทุกระดับ
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด