เข้าพบ นางดุสิตา เชาว์นเลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และนายภาษิต ศิริมาลัย รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายกมล ธนะนพวรรณ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะ ได้เข้าพบ นางดุสิตา เชาว์นเลิศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมแรงงานจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
เพื่อนำเสนอโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน “ โดยประธานมูลนิธิฯ ได้รายงานกิจกรรมและหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ภายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งท่านให้การตอบรับและยินดีร่วมงานการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นในสังคม ชุมชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมประสานงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ ต่อไป