มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) หารือร่วมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนำโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” สร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งในจังหวัดสมุทรปราการ

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) นำโดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล ประธานมูลนิธิฯ นายภาษิต ศิริมาลัย รองประธานมูลนิธิฯ นางสังคม เนตรโสภา รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ และคณะ ได้เข้าพบนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือแนวทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” โดยทางประธานมูลนิธิฯ ได้รายงานกิจกรรมและแนวทางการทำงานให้กับท่านผู้ว่าฯ รับทราบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีดำริมอบหมายการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดโดยผ่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างประสบความสำเร็จได้