มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ในเครือข่ายมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2540 โดย พลเอกสายหยุด เกิดผล และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากทุกสาขาอาชีพ ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับครอบครัวและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

2. สนับสนุนการศึกษาสำหรับครอบครัว เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

3. ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม

4. เสริมสร้างมาตรฐานศีลธรรม จริยธรรม ความสามัคคีและสันติสุขของคนในชาติ

5. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน และสถานศึกษาทุกระดับ

6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิสัยทัศน์

      มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นเครือข่ายของครอบครัวแบบอย่างนานาชาติที่ปฏิบัติความรักที่แท้จริง เพื่อสร้างโลกที่เป็นครอบครัวหนึ่งเดียวแห่งความสามัคคีและสันติภาพอันถาวรของมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

      มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ มุ่งส่งเสริมและขยายเครือข่ายครอบครัวแห่งความรักที่แท้จริงที่ดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น โดยไม่มีกรอบจำกัดทางเชื้อชาติ ศาสนา ผิวสี และวัฒนธรรม และเน้นให้การศึกษาอบรมเรื่องคุณค่าของครอบครัว ความรักที่แท้จริงความซื่อสัตย์ระหว่างสามีและภรรยาโดยไม่อย่าร้าง การไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เข้าใจคุณค่าของความรักที่แท้จริง การรักษา
ความบริสุทธิ์ทางเพศจนกว่าจะแต่งงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมชีวิตการแต่งงานและชีวิตครอบครัวให้มั่นคงเข้มแข็ง อันจะเป็นรากฐานของชุมชน สังคม ชาติ และโลกแห่งความสามัคคีและสันติภาพ

02 318 3370

02 718 5086

ffwputhailand@gmail.com

เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง 24 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240