โครงการ "ครอบครัวไทยรู้ รัก สามัคคี"

สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่สำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานให้สมาชิกในครอบครัวมีบุคลิก ลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กและเยาวชนที่เกิดจากครอบครัวที่อบอุ่น จะได้รับความรักและความอบอุ่นใจจากพ่อแม่ ช่วยสร้างพื้นฐานทางอารมณ์ และจิตสาธารณะ ทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้มีมโนธรรมและจิตสานึกที่ดี มีความรัก เคารพ และกตัญญูต่อบุพการี มีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ หารือร่วมจังหวัดปทุมธานี พร้อมนำโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” สร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งในจังหวัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ หารือร่วมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนำโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” สร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งในจังหวัด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ หารือร่วมจังหวัดตราด พร้อมนำโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” สร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งในจังหวัด

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับอำเภอเขาขมิง จังหวัดตราด จัดสัมมนา ในหัวข้อ “ผู้นำธรรมาภิบาล จริยธรรมครอบครัว”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ หารือร่วมจังหวัดจันทบุรี พร้อมนำโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” สร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งในจังหวัด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวฯ หารือร่วมจังหวัดระยอง พร้อมนำโครงการ “ครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน” สร้างเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งในจังหวัด

องค์กรเครือข่าย

02 318 3370

02 718 5086

ffwputhailand@gmail.com

เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคำแหง 24 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240