องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิดีทัศน์แนะนำสหพันธ์ครอบครัวฯ และโครงการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ

สหพันธ์ครอบครัวฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)

 

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2540 พลเอกสายหยุด เกิดผล อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาต่างๆ ได้ร่วมกันก่อตั้ง สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน ในเครือ ข่ายของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย ) เพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้อบอุ่น และเข้มแข็ง ตลอดจนส่งเสริมเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ และคุณค่า อันจะเป็นรากฐาน สำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคี สันติภาพ และความสุขอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีนายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสหพันธ์ฯ คนแรก และ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ เป็นประธานสหพันธ์ฯ คนปัจจุบัน


วิสัยทัศน์ : Vision Statement

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จะเป็นเครือข่ายของครอบครัวแบบอย่างนานาชาติที่ปฏิบัติความรักที่แท้จริง เพื่อสร้างโลกที่เป็นครอบครัวหนึ่งเดียวแห่งความสามัคคีและสันติภาพของมวลมนุษยชาติ

 

พันธกิจ : Mission Statement

สหพันธ์ครอบครัวฯ มุ่งส่งเสริมและขยายเครือข่ายครอบครัวแห่งความรักที่แท้จริงที่ดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น โดยไม่มีกรอบจำกัดทางเชื้อชาติ ศาสนา ผิวสี และวัฒนธรรม และเน้นให้การศึกษาอบรมเรื่องคุณค่าของครอบครัว ความรักที่แท้จริง ความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยาโดยไม่หย่าร้าง การไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เข้าใจคุณค่าของความรักที่แท้จริง การรักษาความบริสุทธิ์ทางเพศจนกว่าจะแต่งงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมชีวิตการแต่งงานและชีวิตครอบครัวให้มั่นคงเข้มแข็ง อันจะเป็นรากฐานของชุมชน สังคม ชาติ และโลกแห่งความสามัคคีและสันติภาพ


ประวัติผู้ก่อตั้ง

สาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน และ ภรรยา ดร. ฮัก จา ฮัน มูน ผู้ก่อตั้งสหพันธ์สันติภาพสากล

สาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 1920 ที่ประเทศเกาหลีเหนือ

ท่านเริ่มต้นการทำงานสาธารณะ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเคยถูกจองจำในค่ายกักกันแรงงานคอมมิวนิสต์เป็นเวลา 3 ปี จนกระทั่งได้รับอิสระภาพจากการรบของกองกำลังสหประชาชาติ ระหว่างสงครามเกาหลีในปี ค.ศ. 1950

จากนั้นในปี ค.ศ. 1971 ท่านเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเผยแพร่วิสัยทัศน์ และการทำงานของท่าน สาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน เติบโตขึ้นท่ามกลางความยากจน และเกาหลีที่ถูกทำลายล้างโดยสงครามในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ชีวิตในวัยหนุ่มของท่านมีคำถามว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความทุกข์ทรมานมากมาย โดยผ่านการมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับพระเจ้า ท่านจึงตัดสินใจอุทิศชีวิตของท่านเพื่อทำให้ความทุกข์ทรมานของมนุษย์สิ้นสุดลงและสร้างโลกอุดมคติอันเป็นโลกที่พระเจ้าได้สร้างสรรค์ไว้ในเริ่มแรก เส้นทางชีวิตของท่านผ่านความทุกข์ทรมานของการถูกกดขี่ข่มเหงหลายต่อหลายครั้ง ปัจจุบันท่านคือผู้นำแห่งการเคลื่อนไหวในระดับโลก ที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวใน 190 ประเทศ เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรและสถาบันต่างๆ ในแทบทุกสาขา แวดวง และเป็นผู้นำของการเคลื่อนไหวนานาศาสนาเพื่อสันติภาพที่สำคัญ

ปัจจุบัน สาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน และภรรยา กำลังเสนอการฟื้นฟูสหประชาชาติร่วมกับ นักการทูต ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำรัฐทั้งอดีตและปัจจุบัน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตสันติภาพจำนวนกว่า 50,000 คน สหพันธ์สันติภาพสากลสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และกำลังต่อสู้เพื่อต่อต้านการแพร่ขยายของโรคเอดส์ สหพันธ์สันติภาพสากลส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้ทำงานเพื่อสันติภาพโดยผ่านการรับใช้ชุมชน

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา