องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จริยธรรมและครอบครัวศึกษา

ในตลอดประวัติศาสตร์ มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกิดขึ้นมากมาย แม้ในเวลาปัจจุบันก็เช่นกัน แต่เรายังคงพบปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นในทุกหนแห่ง ตั้งแต่ใน ครอบครัวไปจนถึงระดับโลก 

 แล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร? วิสัยทัศน์ของจริยธรรมใหม่เป็นอย่างไร? เป้าหมายแรก คือ ขจัดความไร้ระเบียบ และแก้ไขความสัมพันธ์ที่แท้จริง กลับคืนมา เราต้องให้คำนิยามที่ชัดเจนว่าระเบียบที่ถูกต้องเป็นอย่างไร? ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวควรเป็นอย่างไร? เป้าหมายที่สอง คือ ช่วยเหลือครอบครัวต่างๆ และสังคม 

อย่างที่เราได้เน้นตั้งแต่ช่วงต้นของการบรรยายแล้วว่าปัญหาพื้นฐานในสังคมเริ่มจากครอบครัว และปัญหาในครอบครัวก็เริ่มจากบุคคล วิธีบอกประชาชนว่า “จงทำสิ่งนี้ อย่าทำสิ่งนั้น” “สิ่งนี้ถูกต้อง สิ่งนั้นผิด” มักไม่ได้ผล และไม่ประสบความสำเร็จ เยาวชนส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุถึง แต่สังคมในปัจจุบัน ยังคงไม่เป็นสังคมตามอุดมคติ เยาวชนจึงยังคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่พวกเขาต้องการได้ สังคมในปัจจุบันนี้ ความจริงก็คือว่า คนส่วนใหญ่มักมองว่า การทำดีเป็นเรื่องแปลกประหลาด เพราะฉะนั้น วิสัยทัศน์ของจริยธรรมใหม่จึงต้องประกอบด้วยเหตุและผล และเป็นวิสัยทัศน์ที่เยาวชนในยุคนี้สามารถเข้าใจได้ 

ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือ ความเสแสร้ง ในขณะที่เยาวชนถูกสอนว่า ไม่ควรทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น แต่ขณะเดียวกัน ผู้สอนกลับกระทำเสียเอง แล้วอย่างนี้เยาวชน จะเชื่อถือคำสอนหรือคำพูดเหล่านั้นได้อย่างไร? เมื่อข้าพเจ้ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ ข้าพเจ้าได้รับการสั่งสอนอยู่เสมอว่าการสูบบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี แต่พ่อของข้าพเจ้าก็ยัง คงสูบบุหรี่ ขณะที่พ่อข้าพเจ้ากำลังสูบบุหรี่อยู่ ข้าพเจ้าจะคาดหวังอะไรจากคำชี้นำแบบนั้น? เมื่อเรากำลังสอนเรื่องจริยธรรมและคุณค่าให้กับเยาวชนของเรา เราต้องกลายเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเขาเหล่านั้น มีภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า “การกระทำต้องมาก่อนคำพูด” นั่นหมายความว่า ตัวเราเองต้องเป็นคนดีก่อน

 หลายท่านที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ ท่านสามารถให้แรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์ด้วยการใช้บุคลิกภาพของท่านซึ่งได้ผลกว่าการ สอนเพียงแค่เทคนิค อย่างเดียว ลูกศิษย์ของท่านจะมองท่านเป็นแบบอย่าง พวกเขาจะรู้สึกเคารพนับถือท่าน จะดูทัศนคติ วินัย บุคลิกของท่าน และท่านเองก็อยู่ในตำแหน่งพ่อแม่ ของลูกศิษย์ของท่านด้วยเช่นกัน หากท่านสามารถกลายเป็นแบบอย่างดังกล่าวข้างต้นได้ ท่านจะมีลูกศิษย์ที่ซื่อสัตย์ และจะประสบความสำเร็จในงานของท่าน 

จริยธรรมอันเป็นรหัสลับของพฤติกรรมนี้มีพื้นฐานบนความสัมพันธ์ในครอบครัว ศีลธรรมจะดูแลปัจเจกบุคคล ในขณะที่จริยธรรมดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และสังคม ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นในช่วงถัดไป จริยธรรมเป็นปัจจัยสำคัญของความสุข การมีชีวิตที่ยืนยาว และความกลมกลืน ถ้าคนเรามีความชัดเจนในจริยธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็จะเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม กระบวนการสร้างความ สัมพันธ์และความรักจะเป็นเรื่องง่ายขึ้น เมื่อพูดถึงจริยธรรม บุคคลแรกที่เราจะนึกถึงก็คือ ขงจื้อ ในการเดินทางไปเยือนประเทศจีน ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชม ในคุณค่า ความคิดของขงจื้อ เป็นความคิดที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนตะวันออกนานนับศตวรรษ จริยธรรมหรือทัศนคติงของขงจื้อนี้ข้าพเจ้า จะไม่ของกล่าวใน รายละเอียดมากนัก แต่วิสัยทัศน์ของขงจื้อต่อสตรีเพศยังต้องได้รับการพัฒนา อย่างไรก็ตาม จริยธรรมหลายส่วนของขงจื้อได้ทำให้ครอบครัว มั่นคงและทำให้ สมาชิกในครอบครัวเข้าใจกันดีขึ้น 

ในจริยธรรมของขงจื้อมีกุญแจความสัมพันธ์อยู่ 5 ดอก กุญแจดอกแรก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก ดอกที่สองคือ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ดอกที่สามคือ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายกับน้องชาย ดอกที่สี่คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ดอกที่ห้าคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชน คำสอนของขงจื้อพยายามนิยามความสัมพันธ์ที่ควรมี ออกเป็น 5 เรื่อง

เรื่องที่หนึ่ง คือ แนวความคิดของการให้และการรับ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์พื้นฐานที่สุดระหว่างสิ่งดำรงอยู่ 2 สิ่ง และความเป็นคู่ของชายและหญิง บวกและลบ ในสรรพสิ่ง ความสัมพันธ์ให้และรับจึงจำเป็น หากปราศจากการให้และรับ สิ่งต่างๆ จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ จะไม่มีกิจกรรม และไม่มีการทวีจำนวน ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ให้และรับ เช่น ความสัมพันธ์ของคนในสังคม ความสัมพันธ์ของชายและหญิง สัตว์ พืช ไปถึงอะตอม หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างอิเลคตรอน กับ โปรตอน ดังนั้น การให้และรับจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสิ่งดำรงอยู่ทุกสิ่ง นับตั้งแต่ระดับอะตอมไปจนถึงระดับเอกภพ 

เรื่องที่สอง คือ ความสำคัญของความมุ่งหมายร่วมกัน เช่น ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรยาย ท่านเป็นผู้ฟัง แล้วความมุ่งหมายร่วมกันของการบรรยายนี้คืออะไร? ความมุ่งหมายร่วมนี้สามารถทำให้มีความสัมพันธ์ระหว่างประธานและกรรมบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บทบาทที่เหมาะสมจึงจำเป็น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง สามีและภรรยา บางครั้งสามีจะมีบทบาทของพ่อหรือพี่ชายต่อภรรยาจนภรรยารู้สึกว่าเป็นลูกหรือน้องสาวที่ได้รับความรักที่ปกป้อง ในทางกลับกันภรรยา จะแสดงความรักของภรรยาในบทบาทของแม่หรือพี่สาวต่อสามี แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งตายตัว ยืดหยุ่นได้ แต่ต้องอยู่บนความมุ่งหมายร่วมกัน เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาและเกิดผลดี 

เรื่องที่สาม คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งหมายส่วนรวมกับความมุ่งหมายส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะพบเจอในชีวิต หรือแม้กระทั่งระดับ ประเทศ ก็ตาม เช่น ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ถ้าเราบรรลุความรับผิดชอบส่วนบุคคล เช่นจ่ายภาษีแก่รัฐ รัฐบาลก็สามารถนำเงินนั้นไปใช้ตามความมุ่งหมายของ ประเทศ แต่ถ้ารัฐบาลไม่บรรลุความรับผิดชอบ ก็จะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ดังนั้น เราต้องเข้าใจในความรับผิดชอบ ส่วนบุคคลและความ รับผิดชอบส่วนรวมของเรา ถ้าเราสามารถสร้างความกลมกลืนระหว่างความรับผิดชอบทั้งสองได้ เราจะสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้มาก ทั้งในโลกตะวันตก และโลกตะวันออก โดยการแสวงหาอุดมคติและจริยธรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่กลมกลืนเราจะสามารถแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหา ประเทศ และปัญหาระหว่างชาติได้ เราต้องการจริยธรรมสากลที่สามารถก่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าวได้

อีกเรื่องหนึ่ง คือ แนวความคิดเรื่องลำดับและตำแหน่ง สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรเข้าใจลำดับความสัมพันธ์และตำแหน่งที่เหมาะสมของตน ในสังคม ตะวันออก เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง โดยพิจารณาจากอายุ และความอาวุโส แล้วกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ต่อกันนี่คือจริยธรรมที่สำคัญ 

จุดเริ่มต้นของจริยธรรมคืออะไร? สุดท้าย จริยธรรมต้องเริ่มที่บุคคล ศูนย์กลางของคนเราอยู่ที่หัวใจ จิตใจของเรามีการทำงาน 3 ส่วน คือ อารมณ์ ปัญญา เจตจำนง ซึ่งแต่ละคนจะมีอัตราส่วนของการทำงานแต่ละอย่างไม่เท่ากัน เช่น บางคนมีลักษณะของปัญญามาก แต่มีอารมณ์น้อย เราเห็นได้ว่าแต่ละคน จะมีลักษณะอย่างหนึ่งมากกว่าอีกสองลักษณะเสมอ แต่คนที่พัฒนาบุคลิกภาพแล้วจะมีแนวโน้มว่าทั้งสามลักษณะจะมีความสมดุลกันมากกว่า อารมณ์ แสวงหาความงาม ปัญญาแสวงหาความเข้าใจในความจริง เจตจำนงแสวงหาความดี วัฒนธรรมและอารยธรรมเกิดจากความพยายามของมนุษย์ และเป็น ภาพสะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ เรามักได้ยินกันว่า เราแต่ละคนล้วนเป็นไปตามที่สังคมจะให้เป็น ซึ่งเป็นความจริงที่ว่าเราได้รับอิทธิพลจากสังคม แต่สังคม ก็เป็นผลที่เกิดจากสิ่งที่เราแต่ละคนสร้าง คุณภาพสังคมจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพหัวใจของผู้คนและบุคลิกภาพของสังคมนั้น

ความมุ่งหมายของจริยธรรม คือ ก่อตั้งพื้นฐานที่ความรักสามารถดำรงอยู่ได้ เราต้องใช้จริยธรรมที่เหมาะสมในแต่ละความสัมพันธ์ ความรักจะสามารถเกิดขึ้นจาก พื้นฐานนี้ ความรักนั้นสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ 

ครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งความรัก ในโรงเรียนเราต้องพัฒนาตนผ่านหลายระดับ โดยที่เราต้องเติบโตไปทีละขั้น ในครอบครัว พ่อแม่คอยดูแลและแนะนำลูก ให้เติบโตในความรักระดับต่างๆ พ่อแม่ควรสอนและฝึกฝนวินัยให้กับลูกให้เขาเป็นคนที่คำนึงถึงผู้อื่นตั้งแต่เยาว์วัย ควรสอนเรื่องวิธีสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และรวมทั้งการเตรียมตัวสำหรับการแต่งงาน และพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่าง ในขั้นแรกลูกจะเรียนรู้หัวใจกตัญญูโดยผ่านพ่อแม่  

หน้า
1    2    ถัดไป >>
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา