องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี”ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 กรกฎาคม 2558

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015  ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองห้างพิทยา ตำบลหนองห้าง โดย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” กิจกรรมการรับพรในครั้งนี้ ได้รับเกียรติโดย นายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เป็นพิธีกรหลัก กล่าวต้อนรับโดย นายภาษิต ศิริมาลัย รองประธานมูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) กล่าวรายงานโดย นางสังคม เนตรโสภา และให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย ดร.รณชิต พุทธลา นายอำเภอกุฉินารายณ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวนประมาณ 500 คน  เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ขอบคุณโรงเรียนหนองห้างพิทยาที่เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ  ขอขอบคุณครอบครัว Mr. Naoya & Mrs. Waraporn Ibuka ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้

 
   

 

 
 
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา