องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 8 กุมภาพันธ์ 2558

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558  มูลนิธิฯ ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” และงานรำลึก “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนา” ครั้งที่ 4(UN World Interfaith Harmony Week 2015) ณ อาคารพลานมัย สมจิตร วนิดา ศรีพลอย อนุสรณ์  โรงเรียนวัดดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณความร่วมมือของอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2 โรงเรียนวัดดอนทอง เอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงาน และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา