องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ : รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์   6 กรกฏาคม 2558

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดงาน “ฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ: รวมพลังครอบครัวไทย รู้ รัก สามัคคี” Interfaith Peace Families Blessing Festival 2015 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดธรรมธีราราม  
โดย ในภาคเช้าได้จัดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” งานการรับพรในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายกมล ธนะนพวรรณ เลขาธิการ มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นพิธีกรหลัก กล่าวต้อนรับโดย นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล รองประธาน มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) กล่าวรายงานโดย นางสังคม เนตรโสภา และให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย นายภูมิจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรส่วนการปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คู่สามีภรรยา คู่รัก คู่สมรส จำนวนประมาณ 200 คน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของการแต่งงานและสถาบันครอบครัว ความรักและความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูกตเวทีและความรักที่บริสุทธิ์ในเยาวชนคนหนุ่มสาว อันเป็นการส่งเสริมสันติสุข สันติภาพที่มั่นคงถาวรให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและความร่วมมือของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณวัดธรรมธีราราม ที่ให้การเอื้อเฟื้อสถานที่การจัดงานฯ 

 

 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา