องค์กรเครือข่าย
 
 
 
 
 
 
 
 
งานฉลองการรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ ส่งเสริมคุณค่าของความรักและสถาบันครอบครัว ( อ.หาดใหญ่จ.สงขลา )  7 ตุลาคม 2555

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานInterfaith Peace Blessing Festival “งานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ” ณ หอประชุมศูนย์กีฬา และกิจการ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมคุณค่า ของความรักของสามีภรรยาและสถาบันครอบครัว อันเป็นเสาหลักแห่ง สันติภาพและความ สุขของบุคคล ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกและเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมภาพลักษณ์แห่งสันติภาพ และความร่วมมือกัน ระหว่างนานาศาสนา ให้กับนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นคู่สมรสคู่รักทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิม จำนวนมากกว่า 1,100 คู่

กล่าวต้อนรับโดย ศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ ราชบัณฑิตยสถาน และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมคุณธรรมวุฒิสภา มีการการสวด อธิษฐาน นานาศาสนาขอพรเพื่อความรักและสันติสุขภายในครอบครัว จากทั้งผู้แทนศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์คาทอลิก พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ และเทียนตี้ กล่าวเปิด โดย นายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร. จองซิกยง เป็นประธานผู้ประกอบกิจกรรมรับพรมงคลสมรสนานา ศาสนา ร้องบทเพลงแสดงความยินด ีโดย น.ส. วีรนุช ศิริมุสิกะ กล่าวแสดงความยินดี โดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และประธานรักษาการ สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  นายถาวร เสนเนียม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา นายบุญช่วย จังศิริวัฒนาธรรมรงค์ ประธานคณะที่ปรึกษา นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ดร.โธมัส วอลช์ ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลนานาชาติ ดร.จองซิกยง ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลเอเชีย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล(ประเทศไทย) และนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การมอบเกียรติบัตรทูตสันติภาพแก่ทูตสันติภาพใหม่ 7 ท่านเพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ที่ได้เป็นแบบอย่างของการทำคุณงามความดีเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมและเพื่อขยายเครือข่ายของคนทำดีให้กว้างออกไป

   
 
 
หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับเรา  |  กิจกรรม  |  ติดต่อเรา